SOO: Definisati prava i obaveze direktora

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja (SOOO) KS-a daje punu podršku unapređenju saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, strukovnim udruženjima i Udruženjem direktora sarajevskih osnovnih škola i djelovanju u cilju zaštite radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa članova Sindikata, strukovnih udruženja i Udruženja direktora sarajevskih osnovnih škola.


Na sjednici u Šabićima zatražili su između ostalog, poboljšanje uslova rada za sve učesnike u odgojno-obrazovnom procesu, veće ulaganje u obrazovanje posebno u razvoj stručnih kompetencija, grupno i kolektivno stručno usavršavanje, te zdravstvenu zaštitu radnika.

Mišljenja su da je potrebno i sankcionisati pojedince koji su doveli do pada digniteta profesije, ali i veća podrška inkluzivnom obrazovanju kroz sistemsko rješavanje pitanja inkluzije, angažman asistenata u školama i rad na indeksu inkluzivnosti, kao i novim, izmijenjenim i dopunjenim zakonskim i podzakonskim aktima u kojima moraju biti precizno i kvalitetno definisana prava, obaveze i odgovornosti.

Sudionici sastanka traže i ukidanje ograničenja mandata direktorima, ali samo pod uslovom da se u Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju jasno definišu prava, obaveze i odgovornosti direktora. Također traže usklađivanje strukture školskog odbora sa Okvirnim Zakonom na principu 2+2+1+1, donošenje odluka školskog odbora većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova školskog odbora i promjenu principa glasanja roditelja u proceduri izbora direktora, te za podnošenja zahtjeva Ministarstvu za donošenje Strategije izrade kurikuluma.

Na osnovu prijedloga koje je iznio resorni ministar Elvir Kazazović sudionici su, između ostalog, usuglasili stavove o tome da plaćanje prevoza učenika bude uslovljeno upisnim područjima, uz manji broj izuzetaka.

(oslobodjenje.ba)