Od ponedjeljka počinje upis učenika u škole u RS

Svi učenici konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole.


Foto: Envato
Foto: Školski.ba / Envato

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole, koji imaju 60 i više bodova, počinje 13. juna, a završava se 14. juna. Rezultati upisa objavljuju se 16. juna, do 10 časova na oglasnoj tabli škole.

Za učenike koji imaju manje od 60 bodova, prijem dokumenata za upis u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole traje od 20 do 22. juna. Rezultati upisa objavljuju se 24. juna, navodi se u Konkursu upisa, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.

Đaci se mogu prijaviti za najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, piše Srpskainfo.

Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21. godine i oni se školuju u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije.

Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova i oni ne podliježu kriterijumima bodovanja za upis.

Svi učenici sa teritorije BH entiteta Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, a pod istim uslovima mogu da konkurišu i upisuju se i učenici iz drugih država.

Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno dokazom o izvršenoj nostrifikaciji diplome kada je riječ o učenicima iz druge države.

Konkurs, kao i plan upisa, dostupni su i na internet portalu Vlade RS, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Sve srednje škole objavljuju na oglasnoj tabli škole tekst konkursa, plan upisa, tabelarni pregled o broju nezaposlenih radnika i njihovo zapošljavanje u 2021. godini, kao podatak o deficitarnim zanimanjima za svoju školu.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova, a bodovanje vrši na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Planom je predviđen upis 7.718 učenika u zanimanja četvrtog stepena složenosti, te 2.323 učenika u zanimanja trećeg stepena.

Julski rok za upis biće od 4. do 15. jula.

Potrebni dokumenti

Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente:

  1. prijavu za upis,
  2. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
  3. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u inostranstvu, rješenje o priznavanju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za priznavanje,
  4. izvod iz matične knjige rođenih,
  5. diplomu „Vuk Stefanović Karadžić“,
  6. diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za struku,
  7. diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju ili višem nivou takmičenja.
  8. adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs, samo za kandidate koji upis vrše u školi.