Vlada Kantona Sarajevo imenovala direktore osnovnih i srednjih škola

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala je saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo da se Elma Alajbegović profesor pedagogije, imenuje za direktoricu škole.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Također je dala saglasnost školskim odborima javnih ustanova Behaudin Selmanović, Edhem Mulabdić, Izet Šabić, Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Alija Nametak, Saburina, Sokolje, Grbavica II, Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Elektrotehnička škola za energetiku, Srednja ekonomska škola, Srednja škola metalskih zanimanja i Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu da se za direktore i direktorice imenuju: Safet Velić, Aida Omersoftić, Suad Tupković, Kerim Fejzagić, Mediha Beširević, Rešad Fočo, Bećir Hasanović, Đula Ćerimagić, Fuad Durgut, Samira Karamehić, Jadranka Kolar, Elmedin Lukač i Damir Ovčina.

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je za predsjednicu Upravnog odbora JU Pozorište mladih Melisu Forić, a za članove Senada Višnjića, Semira Dizdarevića, Midhata Kerlu i Ismira Fazlića, za predsjednika UO Centra za kulturu KS imenovan je Zlatan Kapić, a za članove: Namir Čomaga, Jasmin Salihbegović, Esmeralda Helać – Dević i Saša Salihović. Za predsjednika JU Bibilioteke Sarajevo imenovan je Muhidin Bukva, a za članove: Enis Proha, Selma Dalipagić, Esad Hodžić i Amina Ćenanović – Sadiković, za predsjednicu Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS imenovana je Belma Čečo – Bakrać, a za članove: Lana Velić, Sanja Mujezinović, Nihad Kestendžić i Mirsad Škrijelj, za predjednika UO Narodnog pozorišta Sarajevo imenovan je Igor Mišković, a za članove: Salko Križevac, Jasminka Kapo – Arnautalija, Nataša Hajdarević i Dragana Glumac i za predsjednika UO Sarajevske filharmonije Faruk Pršeš, Dževad Hamzić, Suad Selimović, Edin Abdurahmanović i Adi Šehu.

U nadzorne odbore Pozorišta mladih, Centra za kulturu KS, MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, Sarajevske filharmonije imenovani su: Anisa Bandić – predsjednica, članovi Dženana Bešlija i Mirsada Muminović, Željko Bakalar – predsjednik, članovi Izeta Avdić i Fedhija Čolpa, Srđan Šarenac – predsjednik, članovi Željko Bakalar i Ira Isović, Nedžad Borišić – predsjednik, članovi Vesna Andre Zaimović i Fahrudin Strojil. Za predsjednicu NO Javne ustanove Narodno pozorište na period do kraja mandata već imenovanog nadzornog odbora ove ustanove, odnosno do 28.05.2017.godine imenuje se Indira Kučuk – Sorguč.

Svi predsjednici upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova, kao i njihovi članovi imenovani su na period od četiri godine.

Vlada KS je razriješila predsjednike i članove upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Zavod za medicinu rada KS, Zavod za javno zdravstvo KS, Zavod za sportsku medicinu KS, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Psihijatrijska bolnica KS, te imenovala v.d. predsjednike i članove upravnih odbora u tim ustanovama.

U ovih sedam ustanova, kao i u JU “Apoteke Sarajevo“, razriješeni su predsjednici i članovi nadzornih odbora, te su imenovani v.d. predsjednici i članovi tog odbora. V.d predsjednici i članovi upravnih i nadzornih odbora imenovani su na period najduže do tri mjeseca, a do okončanja procedura javnog oglasa i konačnih imenovanja.

Vlada je dala saglasnost za upošljavanje 14 vozača autobusa, trolejbusa i tramvaja u KJKP “GRAS“ d.o.o. Sarajevo, na određeno vrijeme, a na period do tri mjeseca. Danom prijema vozača stavit će se u funkciju linija 103 Dobrinja – Trg Austrije, linija 102 Otoka – Jezero, linija 43 Ilidža – Osijek, linija 18 Drvenija-Pofalići, linija 26 Stup –Dobroševići i linija 3 Ilidža –Baščaršija.

Donijeta je Odluka o tarifnom sistemu KJKP “Toplane Sarajevo“ d.o.o kojom se usvaja tarifni sistem sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije i matricama tarifnih modela koja će se primjenjivati fazno. Prva faza će se odnositi na utvrđivanje kategorije korisnika, tarifnih grupa i metodologija obračuna, a primjenjivat će se od dana donošenja Tarifnog sistema. U drugoj fazi će se preći na linearni način fakturisanja kroz 12 mjeseci za stambeni prostor i sedam mjeseci poslovni prostor na obračun i fakturisanje priključne snage (40 posto ukupne cijene – fiksni troškovi) kroz 12 mjeseci i isporučene energije (varijabilni dio troškova 60 posto ukupne cijene) kroz sedam mjeseci, sa početkom primjene od 01.01.2016.godine i odnosi se na objekte bez mjerenja. Treća faza podrazumijeva obračun i fakturisanje kod svih korisnika na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjesu korisnika i implementirat će se postupno, a najkasnije do 2020.godine, s obzirom na poduzimanje niza mjera koje korisnici trebaju poduzeti u cilju obezbjeđenja mjerenja i energetske efikasnosti.

Vlada je donijela zaključak o prihvatanju inicijative Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva transformiše u Sektor za kontrolu kvaliteta i unapređenje odgojno-obrazovnog rada. U razlozima donošenja tog zaključka između ostalog se navodi da će se na ovaj način izbjeći dupliranje poslova i neefikasnost u radu.

Usvojen je i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. – 2017. Ministarstva nadležna za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana su zadužena da aktivno učestvuju u implementaciji tog dokumenta. Vlada KS će formirati interresorno tijelo za praćenje implementacije Akcionog plana i izvještavanje Vlade o realizovanim aktivnostima, a u čijem sastavu će biti predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

(Klix.ba)