Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala je saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo da se Elma Alajbegović profesor pedagogije, imenuje za direktoricu škole.


Također je dala saglasnost školskim odborima javnih ustanova Behaudin Selmanović, Edhem Mulabdić, Izet Šabić, Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Alija Nametak, Saburina, Sokolje, Grbavica II, Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Elektrotehnička škola za energetiku, Srednja ekonomska škola, Srednja škola metalskih zanimanja i Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu da se za direktore i direktorice imenuju: Safet Velić, Aida Omersoftić, Suad Tupković, Kerim Fejzagić, Mediha Beširević, Rešad Fočo, Bećir Hasanović, Đula Ćerimagić, Fuad Durgut, Samira Karamehić, Jadranka Kolar, Elmedin Lukač i Damir Ovčina.

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je za predsjednicu Upravnog odbora JU Pozorište mladih Melisu Forić, a za članove Senada Višnjića, Semira Dizdarevića, Midhata Kerlu i Ismira Fazlića, za predsjednika UO Centra za kulturu KS imenovan je Zlatan Kapić, a za članove: Namir Čomaga, Jasmin Salihbegović, Esmeralda Helać – Dević i Saša Salihović. Za predsjednika JU Bibilioteke Sarajevo imenovan je Muhidin Bukva, a za članove: Enis Proha, Selma Dalipagić, Esad Hodžić i Amina Ćenanović – Sadiković, za predsjednicu Međunarodnog teatarskog festivala – Scena MESS imenovana je Belma Čečo – Bakrać, a za članove: Lana Velić, Sanja Mujezinović, Nihad Kestendžić i Mirsad Škrijelj, za predjednika UO Narodnog pozorišta Sarajevo imenovan je Igor Mišković, a za članove: Salko Križevac, Jasminka Kapo – Arnautalija, Nataša Hajdarević i Dragana Glumac i za predsjednika UO Sarajevske filharmonije Faruk Pršeš, Dževad Hamzić, Suad Selimović, Edin Abdurahmanović i Adi Šehu.

U nadzorne odbore Pozorišta mladih, Centra za kulturu KS, MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, Sarajevske filharmonije imenovani su: Anisa Bandić – predsjednica, članovi Dženana Bešlija i Mirsada Muminović, Željko Bakalar – predsjednik, članovi Izeta Avdić i Fedhija Čolpa, Srđan Šarenac – predsjednik, članovi Željko Bakalar i Ira Isović, Nedžad Borišić – predsjednik, članovi Vesna Andre Zaimović i Fahrudin Strojil. Za predsjednicu NO Javne ustanove Narodno pozorište na period do kraja mandata već imenovanog nadzornog odbora ove ustanove, odnosno do 28.05.2017.godine imenuje se Indira Kučuk – Sorguč.

Svi predsjednici upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova, kao i njihovi članovi imenovani su na period od četiri godine.

Vlada KS je razriješila predsjednike i članove upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Zavod za medicinu rada KS, Zavod za javno zdravstvo KS, Zavod za sportsku medicinu KS, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Psihijatrijska bolnica KS, te imenovala v.d. predsjednike i članove upravnih odbora u tim ustanovama.

U ovih sedam ustanova, kao i u JU “Apoteke Sarajevo“, razriješeni su predsjednici i članovi nadzornih odbora, te su imenovani v.d. predsjednici i članovi tog odbora. V.d predsjednici i članovi upravnih i nadzornih odbora imenovani su na period najduže do tri mjeseca, a do okončanja procedura javnog oglasa i konačnih imenovanja.

Vlada je dala saglasnost za upošljavanje 14 vozača autobusa, trolejbusa i tramvaja u KJKP “GRAS“ d.o.o. Sarajevo, na određeno vrijeme, a na period do tri mjeseca. Danom prijema vozača stavit će se u funkciju linija 103 Dobrinja – Trg Austrije, linija 102 Otoka – Jezero, linija 43 Ilidža – Osijek, linija 18 Drvenija-Pofalići, linija 26 Stup –Dobroševići i linija 3 Ilidža –Baščaršija.

Donijeta je Odluka o tarifnom sistemu KJKP “Toplane Sarajevo“ d.o.o kojom se usvaja tarifni sistem sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije i matricama tarifnih modela koja će se primjenjivati fazno. Prva faza će se odnositi na utvrđivanje kategorije korisnika, tarifnih grupa i metodologija obračuna, a primjenjivat će se od dana donošenja Tarifnog sistema. U drugoj fazi će se preći na linearni način fakturisanja kroz 12 mjeseci za stambeni prostor i sedam mjeseci poslovni prostor na obračun i fakturisanje priključne snage (40 posto ukupne cijene – fiksni troškovi) kroz 12 mjeseci i isporučene energije (varijabilni dio troškova 60 posto ukupne cijene) kroz sedam mjeseci, sa početkom primjene od 01.01.2016.godine i odnosi se na objekte bez mjerenja. Treća faza podrazumijeva obračun i fakturisanje kod svih korisnika na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjesu korisnika i implementirat će se postupno, a najkasnije do 2020.godine, s obzirom na poduzimanje niza mjera koje korisnici trebaju poduzeti u cilju obezbjeđenja mjerenja i energetske efikasnosti.

Vlada je donijela zaključak o prihvatanju inicijative Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva transformiše u Sektor za kontrolu kvaliteta i unapređenje odgojno-obrazovnog rada. U razlozima donošenja tog zaključka između ostalog se navodi da će se na ovaj način izbjeći dupliranje poslova i neefikasnost u radu.

Usvojen je i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. – 2017. Ministarstva nadležna za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana su zadužena da aktivno učestvuju u implementaciji tog dokumenta. Vlada KS će formirati interresorno tijelo za praćenje implementacije Akcionog plana i izvještavanje Vlade o realizovanim aktivnostima, a u čijem sastavu će biti predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

(Klix.ba)