Test opažanja: Pronađite greške na ovoj fotografiji

Možete li uočiti sve greške na ovoj fotografiji?


Rješenje pogledajte na sljedećoj fotografiji.