Šta kažu mladi: Rezultati ankete o stavovima mladih u BiH

Problemi mladih ogledaju se u nemogućnosti zaposlenja, neusklađenosti obrazovnog sistema s tržištem rada, nesigurnim radnim mjestima te u posljednje vrijeme – pandemijom koronavirusa. Pored već prepoznatih problema posebno ističemo probleme mladih prouzrokovane diskriminacijom po različitim osnovama, nebrigom i nepostojanjem podrške razvoju mentalnog zdravlja te visokim stepenom korupcije u različitim segmentima života i djelovanja mladih. Mlade pominjemo u kontekstu odlaska, pasivnosti, nezainteresovanosti. A interesuje li nekoga šta mladi kažu?


Rezultati ankete koju je Vijeće mladih Federacije BiH provelo u prethodnom periodu pokazuju da čak 86.1% ispitanika smatra kako mladi ljudi nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni u medijima.

Vodeći se željom i potrebom da se pitanje mladih i njihovih potreba vrate u javni diskurs Vijeće mladih FBiH je odlučilo sprovesti anketu o stavovima mladih ljudi po različitim pitanjima, a koja su podijeljena u pet tematskih cjelina: Vrijednosti u koje vjerujem, Obrazovanje i tržište rada, Mladi i politika, Mladi u digitalnom svijetu i Mladi u svijetu aktivizma.

Anketni obrazac Šta kažu mladi? je popunilo 332 mladih u dobi od 15 do 30 godina, iz 94 lokalne zajednice sa teritorije cijele BiH. Podaci su prikupljeni online, a sama anketa je distribuirana putem društvenih mreža. Rezultati ankete pokazuju da postoji jasna potreba za kreiranjem mehanizama i trajnih rješenja koja bi vodila poboljšanju ukupnog položaja mladih u BiH.  Anketa je kreirana povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.

Međunarodni dan mladih se obilježava 12. avgusta sa ciljem da se promoviše uloga mladih kao bitnih partnera u promjenama i prilikama za podizanje svijesti o izazovima i problemima s kojima se suočavaju u svijetu. Tema Dana mladih ove godine je Angažman mladih za globalno djelovanje.

Podaci dostupni na zvaničnoj stranici Ministarstva civilnih poslova kažu da u BiH živi oko 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, što predstavlja oko 21% ukupnog stanovništva. Ovaj broj je u proteklim godinama smanjem. Koliko? Podaci nisu dostupni niti je urađena adekvatna analiza. Anketa koju smo proveli pokazuje kako je nezaposlenost i dalje najveći izazov mladih ljudi u Bosni i Hercegovini (74%). Odmah iza nezaposlenosti je korupcija koju kao problem vidi 60.5% mladih.

Čak 70.2% ispitanika smatra da u BiH može steći kvalitetno obrazovanje. Njih 82.8% je spremno raditi poslove za koje nije školovano, a 53.6% bi zbog traženja posla napustilo Bosnu i Hercegovinu.

Kada smo mlade pitali da li vjeruju u institucije vlasti, čak njih 81.6% se izjasnilo sa NE. Istovremeno, smo ih pitali u koga ipak imaju najviše povjerenja. Njih 53.9% ne vjeruje bilo kakvim institucijama, a od onih u koje mladi imaju povjerenje prednjače obrazovne institucije, policija i religijske zajednice. Najmanje povjerenja mladi ljudi su iskazali prema Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Mladi pokazuju interes za politiku (57%) te je 18.4% ispitanika član/ica neke političke partije, dok čak 78.3% ispitanika planira iskoristiti svoje biračko pravo na lokalnim izborima u novembru.

U životu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini porodične vrijednosti su na prvom mjestu. Iza njih su samostalnost i odgovornost te lični uspjeh. Pitanja zaštite životne sredine, te mogućnost volontiranja se javljaju kao primarni u njihovom građanskom angažmanu. Upravo je COVID-19 pandemija apostrofirala potrebu za većim angažmanom mladih ljudi kroz volontiranje u lokalnim zajednicama.  Priliku za volontiranjem u protekloj godini je imalo 74% naših ispitanika.

Rezultati ankete pokazuju da postoji jasna potreba za kreiranjem mehanizama i trajnih rješenja koja bi vodila poboljšanju ukupnog položaja mladih u BiH. Da li je odgovor na pitanje o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koji je podržalo 80.7% ispitanika pravac u kome treba dijelovati?

Mi u Vijeću mladih Federacije BiH vjerujemo da mladi u BiH zaslužuju iste prilike kao i njihovi vršnjaci u EU, a jedan od sigurnih koraka ka tom cilju jesu kvalitetnije omladinske politike kao jedini odgovor na sve veći broj problema mladih. Kreiranje sistemskih rješenja, veća briga o ranjivim skupinama, kreiranje programa podrške razvoju mentalnog zdravlja mladih i povećanje uključenosti mladih u procese donošenja odluka – neki su od koraka ka osiguranju kvalitetnog okruženja za rast i razvoj mladih u BiH.

Rezultate ankete možete pronaći i preuzeti na LINKU.