Riznica znanja: Kako napraviti pano ili plakat?

Sigurno ste bili u situaciji da trebate izraditi plakat na određenu temu. Važno je znati predstaviti informaciju tačno i učinkovito. Plakat je jedan od načina priopćavanja informacija, zato nije loše znati neke savjete koji će vam omogućiti uspješno izvršavanje ovoga zadataka.


Samoj izradi plakata prethodi bavljenje temom, to jeste istraživanje o temi o kojoj će biti izrađen plakat. Ova aktivnost uključuje pronalaženje potrebnih informacija u različitim izvorima (enciklopedijama, stručnim knjigama, popularno-naučnim časopisima, internetu), te izdvajanje onih informacija koje su za vas važne i zanimljive i koje ćete upotrijebiti u izradi panoa.

Nakon istraživanja slijedi izrada plakata. Ona uključuje rad na sadržaju plakata i njegovom izgledu.

Sadržaj plakata uključuje odlučivanje o:

 • pristupu temi,
 • šta želimo reći – plakat mora ispričati priču na sažet način,
 • priča treba biti ispričana u logičnom slijedu (npr. uvod, razrada, zaključak),
 • naslovu i podnaslovima,
 • tekstualnim cjelinama (cjelina jednog teksta ne bi trebala sadržavati više od 10 – 13 redova),
 • slikovnim materijalima (koje treba pronaći ili izraditi), a oni će dopuniti razumljivost izloženog sadržaja.

Prije nego započnete raditi na samoj izradi plakata, dobro bi bilo napraviti plan. Izradite skicu na papiru na kojoj ćete predvidjeti prostor za naslov, podnaslove i pojedine odlomke.

Kada završite s planiranjem, tek tada možete započeti izradu plakata.

Izgled plakata

Kako bismo s lakoćom mogli pratiti tok sadržaja prikazanog na plakatu treba pažljivo rasporediti:

 • naslov i podnaslove,
 • tekstualne cjeline,
 • slikovne materijale (crteže, fotografije, grafikone, dijagrame i dr.),
 • ostaviti dovoljno praznoga prostora između pojedinih elemenata na posteru, nemojte pretrpavati pano,
 • praznine (razmak između pojedinih dijelova plakata) daju mogućnost vizualne stanke koja olakšava razumijevanje izloženoga sadržaja.

Izaberite boje koje se međusobno dopunjavaju

Ako ne želite da vam poster izgleda nametljivo i pretrpano, nemojte upotrebljavati previše boja.
Boja teksta i podloge trebaju se međusobno dopunjavati, piše maligoran.info.

Oblik slova

 • izaberite oblik slova koji se lako čita (Arial, Times New Roman, Verdana),
 • tekst koji je napisan isključivo velikim slovima manje je čitljiv ( npr. KOMUNIKACIJSKI STIL nasuprot Komunikacijski stil),
 • tekst na plakatu trebao bi se čitati s udaljenosti 1-3 m.

Slikovni materijali

Crteži, fotografije, dijagrami, grafikoni važan su dio vašeg plakata. Oni će mu dati privlačan izgled, ali i pomoći potkrijepiti poruku koju želite prikazati plakatom.

Bilo bi dobro da slikovni materijali budu:

 • što bolje kvalitete,
 • samoobjašnjavajući,
 • s minimum dodatnog teksta.