Povećava se broj asistenata u nastavi u KS

Odlučeno je da se poveća broj angažiranih asistenata u predškolskim i školskim ustanovama.


Foto: Vlada KS
Foto: Vlada KS

Cjelodnevna tematska sjednica Skupštine KS o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja okončana je usvajanjem niza zaključaka koji za cilj imaju unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centrima u Kantonu Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva odgoja i obrazovanja KS, dodatno će se angažovati stručni kadar za rad u Mobilnom stručnom timu Kantona Sarajevo radi kvalitetnijeg pružanja stručne podrške djeci i učenicima sa teškoćama.

Također, prihvaćen je prijedlog da se profesija asistenata u nastavi prepozna kao značajna stručna pomažuća profesija, odnosno da se poveća broj angažiranih asistenata u predškolskim i školskim ustanovama, kao i broj stručnog kadra u zdravstvenom sistemu po postojećoj sistematizaciji.

Prihvaćen je i prijedlog Ministarstva za racionalnije korištenje materijalnih i prostornih resursa pet centara u Kantonu Sarajevo u kojima se odgajaju i obrazuju učenici s teškoćama.

Vlada KS u roku od dva mjeseca donijet će posebni program za interresorno unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo i imenovati radnu grupu za realizaciju i praćenje provedbe aktivnosti programa. Sve aktivnosti bit će osmišljene kroz interresorni pristup, piše Klix.ba.

Radi boljeg pristupa objektima škola, zaključeno je da se osigura da svaka od njih ima senzorna vrata, manje strme staze za kolica i rukohvate manjeg obima, kao i stepenice koje nemaju isturene završetke na svojim površinama.

Također, zaključeno je da se formira interaktivna digitalna platforma sa informacijama, vodičima, formularima, nastavnim planom i programom dostupnim djeci s teškoćama u razvoju kao i njihovim roditeljima.

 – Razmotriti mogućnost formiranja tima koji će biti zadužen za sve aktivnosti vezane za angažman i rad asistenata. Tim mora, prije početka školske godine, raspolagati podacima o broju učenika, vrstama njihovih teškoća, kao i stepenu podrške koju dijete i učenik dobija. Uz to, treba i da obavi i razgovor sa asistentima kandidatima. Tim treba imati ulogu mentora u smislu edukacije asistenata, podrške tokom njihovog angažmana, a posebno praćenja rada asistenata, zaključeno je.

Zaključak je i da osigura aktivno učešće asistenata na edukacijama i izrade katalozi radnih materijala koji bi služili za olakšavanje priprema za čas, te da se definira bodovanje certifikata o edukacijama za asistenta pri prijemu u radni odnos.

Formirat će se baze podataka na nivou lokalnih zajednica KS i svih nivoa odgoja i obrazovanja koje će biti dio šireg registra uspostavljenog na nivou KS.

Svaki nivo odgoja i obrazovanja treba voditi evidenciju o funkcionisanju djeteta učenika sa podacima o načinu učenja, stepenu i obliku podrške potrebne za realizaciju ciljeva odgoja i obrazovanja, o resursima u zajednici koji daju doprinos u postizanju rasta i razvoja djeteta učenika, o saradnji i potrebama porodice u kojoj to dijete živi.

Podaci prikupljeni u jednom nivou odgoja i obrazovanja trebaju pratititi dijete i učenika pri prelasku u naredni nivo odgoja i obrazovanja.

Navedeni zaključci su usaglašeni i jednoglasno usvojeni na prijedlog Vlade i zastupnika, a doprinos današnjoj diskusiji, svojim stavovima, mišljenjima i prijedlozima, dali su i predstavnici roditelja djece s teškoćama kao i Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri “, Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo “STOL”, Servis centra za porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”, te Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS.