Općina Ilidža: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Općina Ilidža raspisala je konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini.


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće kriterije i to:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području općine Ilidža;

c) da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;

d) da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2017/2018) imali sljedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:

  1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su deveti razred osnovne škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  3. redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  4. redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje /7,5/,

e) da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2018/2019 godini po nekom drugom osnovu od druge institucije,

f) da nemaju prihod po članu zajedničkog domaćinstva veći od 300,00KM.

U školskoj/akademskoj  2018/2019. godini stipendirat će se:

a) Srednje obrazovanje

– 15 učenika I razreda

– 15 učenika II razreda

– 15 učenika III razreda

– 15 učenika IV razreda

b) Visoko obrazovanje

– 15 studenata I godine

– 15 studenata II godine

– 15 studenata III godine

– 15 studenata IV godine

– 15 studenata V godine

U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži , odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.

U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.

Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2018/2019. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2018/2019 godinu („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/18  od 07.06.2018 godine) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.

Ukoliko se ne prijavi planirani broj učenika odnosno studenata za određeni razred odnosno godinu studija, u okviru planiranih budžetskih sredstava može se povećati Planom predviđeni broj stipendija za ostale razrede odnosno godine studija.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

  1. Lične karte (CIPS),/na uvid/
  2. Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),/na uvid/
  3. Potvrdu/Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2018/2019  godinu kao redovan učenik- student,
  4. a) Dokaz o uspjehu za deveti razred osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole;

b) dokaz o uspjehu u školskoj 2017/2018. godini za učenike prvog, drugog i trećeg   razreda srednje škole ,

c) dokaz o uspjehu  u školskoj 2017/2018 godini četvrtog razreda srednje škole, za  studente prve godine studija,

d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2017/2018. godini za studente,

5. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,

6. Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva (za zaposlene članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima, za primaoce penzije posljednji ček penzije , uvjerenje JU Kantonalni Centar za socijalni rad –općina Ilidža ,uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža , za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da nije ostvario pravo na penziju ,

7. Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih – za učenika odnosno studenta bez jednog roditelja,

8. Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2018/2019. godinu kao redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.

Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u sobu br.120  I sprat Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-662 i 775-668).

Konkurs u elektronskoj formi možete preuzeti ovdje, a prijavu na konkurs možete preuzeti ovdje.

(Školski.ba)