Nakon pauze đaci iz BiH kreću u prirodu: Škole biraju destinaciju, a Ministarstvo će platiti troškove

Poslije višemjesečne pauze Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je donijelo plan aktivnosti škole u prirodi.


Naida Hota Muminović

Za učenike četvrtih razreda osnovnih škola uskoro počinje škola u prirodi. Poslije višemjesečne pauze, nakon što je obustavljena realizacija škole u prirodi u Šabićima, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a je napokon donijelo plan aktivnosti i način realizacije ovog oblika obrazovnog procesa. Škole će izabrati destinaciju, a Ministarstvo će platiti troškove.

Javne nabavke

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a poduzelo je niz aktivnosti kako bismo na najadekvatniji način nastavili realizaciju škole u prirodi u drugom polugodištu školske 2022/2023. za sve učenike četvrtih razreda osnovnih škola, izuzimajući učenike koji su u prvom polugodištu učestvovali u školi u prirodi, boraveći u objektu u Šabićima. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a je informisalo Vladu KS-a koja je donijela zaključak kojim se zadužuju javne ustanove, osnovne škole iz KS-a koje nisu realizovale školu u prirodi u školskoj 2022/2023. da realizuju ovaj specifičan oblik nastave u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, piše Oslobođenje.

Pored toga, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je sve osnovne škole u KS-u pozvalo na dosljednu primjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi kojim je propisano da se škola u prirodi kao specifičan obavezujući oblik nastave organizuje i realizuje u KS-u i BiH u prirodnom ambijentu prilagođenom uzrastu učenika s odgovarajućim uslovima zatvorenog i otvorenog prostora za poučavanje i učenje.

 – Obaveza škola je da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvrše nabavku neophodne robe i usluga za realizaciju škole u prirodi, te da Ministarstvu za odgoj i obrazovanje dostave izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki sa kompletnom popratnom dokumentacijom, a Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a će platiti obaveze, objasnila je Naida Hota Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje KS-a, te dodala da je Ministarstvo o ovim procedurama obavijestilo sve škole u KS-a još 7. februara.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a je školama dostavilo saglasnost za realizaciju škole u prirodi na teritoriji BiH u objektima koji pružaju ambijent za realizaciju ovog specifičnog vida nastave, odnosno gdje je učenicima obezbijeđena potpuna sigurnost boravka pri učešću u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, odnosno boravka uopće na bazi dvije noći, odnosno tri dana.

– Uzimajući u obzir da Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS-a nije dostavljena upotrebna dozvola za objekat u Šabićima u kojem se do sada realizovao ovaj oblik nastave, a imajući u vidu da realizacija škole u prirodi doprinosi psihofizičkom razvoju učenika, koji je u ovom uzrasnom periodu za njih od presudnog značaja, te da se realizacijom škole u prirodi ostvaruju društveni kontakti naših učenika koji unapređuju njihovo socijalno zdravlje, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a je na ovaj način planiralo kontinuiranu realizaciju ovog procesa u školskoj 2022/2023, zaključila je Hota Muminović.

Škola u prirodi je obustavljena nakon što je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a od MUP-a KS-a zaprimilo obavještenje da je Inspektorat zaštite od požara izvršio inspekcijski pregled objekta u Šabićima, a u kojem se realizovala škola u prirodi, te da objekat ne raspolaže dokumentacijom o ispitivanju sistema zaštite od požara. Pored toga, obaviješteni su i da Služba za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline Općine Trnovo nije za ovaj objekat izdala ni građevinsku ni upotrebnu dozvolu, te je zbog toga u oktobru 2022. obustavljena realizacija škole u prirodi u Šabićima.