Eksterna matura će se provoditi polaganjem ispita iz sljedeća tri predmeta:

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Prvi strani jezik
  • Matematika

Eksterna matura se više neće provoditi polaganjem ispita iz pet nastavnih predmeta, kao što je to bio slučaj do sada, već iz tri navedena predmeta.

U narednom periodu će Ministarstvo pristupiti Izmjeni Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 48/13, 1/14 i 21/15), o čemu će sve osnovne i srednje škole biti blagovremeno informirane.

(mon.ks.gov.ba)