KS: Obavještenje o eksternoj maturi

Za učenike koji u školskoj 2015/2016. godini pohađaju 9. razred u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), eksterna matura će se provoditi polaganjem ispita iz tri predmeta.


Eksterna matura će se provoditi polaganjem ispita iz sljedeća tri predmeta:

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Prvi strani jezik
  • Matematika

Eksterna matura se više neće provoditi polaganjem ispita iz pet nastavnih predmeta, kao što je to bio slučaj do sada, već iz tri navedena predmeta.

U narednom periodu će Ministarstvo pristupiti Izmjeni Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 48/13, 1/14 i 21/15), o čemu će sve osnovne i srednje škole biti blagovremeno informirane.

(mon.ks.gov.ba)