Zdravstveno osiguranje: Obavještenje za učenike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Informacija za učenike/ce osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.


Učenici/ce osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba, u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1 i Studentskom domu Nedžarići adresa Aleja Bosne Srebrene bb.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje zdtravstvene zaštite navedena je na obrascu zahtjeva. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se predaje na protokol Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, šalter sala.