Najnoviji podaci uporednog mjerenja parametara energetske efikasnosti u obnovljenim školama Federacije BiH

Početkom februara ove godine, pokrenute su dodatne aktivnosti u okviru projekta BEEP (Bosnia Energy Efficiency Project) koje se odnose na implementiranje energetski efikasnih mjera u osnovnim školama FBiH. U pet odabranih škola, koje su obnovljene tokom 2016. godine, u toku je realizacija uporednog mjerenja energije s ciljem identifikacije postignutih ušteda. Škole koje učestvuju su: OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš, OŠ "Zahid Baručija" Vogošća, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica, Srednja mješovita škola Žepče i Prva osnovna škola Zavidovići.


OŠ "Hašim Spahić"

Rezultati projekta uporednog mjerenja parametara energetske efikasnosti u pet utopljenih škola u  prvih mjesec dana  mjerenja su pokazali da je  na prvom mjestu po ostvarenoj uštedi toplotne energije OŠ “Hašim Spahić” iz Ilijaša. Ostale škole, koje učestvuju u projektu primjena energetski  efikasnih ponašanja, su ostvarile nižu vrijednost uštede toplotne energije u odnosu na školu iz Ilijaša,  ali konačni rezultat ostvarenih ušteda saznat će se nakon završetka ovog dijela projekta BEEP.

Eksperti iz oblasti energetske efikasnosti nastavljaju vršiti mjerenja u navedenim školama, te izračunavati uštede potrošnje toplotne energije.  Mjerenja će se i dalje nastaviti upoređivati svakih 15 dana, i trajaće do 15. aprila ove godine. Škola koja u navedenom periodu mjerenja ostvari najveće uštede energije predviđene navedenom metodologijom, dobija poticaj za kontinuirani rad i zalaganje – mobitel android i thermal imaging kameru za smartphone.

Ciljevi aktivnosti ovog dijela projekta BEEP su očuvanje toplotnog komfora u javnim obrazovnim objektima u FBiH, kao i poticanje aktivnog angažmana uposlenih  u školama za racionalnim korištenjem energije.

(Školski.ba)