Konkurs Općine Novi Grad Sarajevo za stipendiranje učenika

Konkurs Općine Novi Grad Sarajevo za stipendiranje učenika u školskoj 2015/2016. godini.


Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici završnog razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

StipendijuOpćine Novi Grad Sarajevo mogu ostvariti i učenici završnog razreda novogradskih osnovnih škola čije je prebivalište na području susjedne općine. Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici I studenti koji ne obnavljaju godinu, a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:

 • učenici završnog razreda osnovnih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • studenti I godine fakulteta/visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
 • studenti II, III, IV, V i VI godine fakulteta/visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 iz svih položenih ispita.
 • studenti I i II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 svih položenih ispita iz prvog i drugog ciklusa.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski predviđenih budžetskih sredstava, a po strukturi kako slijedi:

 • cca 45 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se studentima
 • cca 30 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima srednjih škola
 • cca 10 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima završnih razreda osnovnih škola
 • cca 15 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima i studentima sa specifičnim potrebama i izuzetno nadarenim učenicima i studentima za kulturno-umjetničko i sportsko stvaralaštvo.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • za učenike završnog razreda osnovne škole …………50 KM
 • za učenike srednjih škola ……………………………..75 KM
 • za studente …………………………………………….100 KM

Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo može se dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo ne može ostvariti učenik/student koji prima stipendiju po nekom drugom osnovu, te studenti i učenici čija primanja po članu u njihovom domaćinstvu prelaze 450,00 KM.

Ugovorna obaveza stipendiste je da se volonterski angažira na poziv Općine u projektima od javnog značaja za lokalnu zajednicu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumente (original ili ovjerene fotokopije):

 • prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za završni razred osnovne škole, srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine, u mjesnim zajednicama i na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba )
 • svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a zaostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 • potvrdu o upisu u 2015/2016. Školsku godinu,
 • za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnognivoa iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja,
 • izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad Sarajevo, za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzionerii sl.)
 • NA UVID: prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, a imaju jednak broj bodova prednost pri rangiranju za dodjelu imaju učenici /studenti sa nižim prosjekom primanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Konkurs je objavljen 15. oktobra 2015. i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se predaju na šalteru Općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa naznakom: “Prijava za stipendije”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo (sobe 412 i 413) ili putem e-maila [email protected].

(Školski.ba)